• MEDEDINGING
  • ZORG
  • WELKE TOETS DIENT EEN ZORGAANBIEDER UIT TE VOEREN OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF EEN SAMENWERKING MET EEN ANDERE ZORGAANBIEDER-CONCURRENT IS TOEGESTAAN?

Een voortdurende self assessment staat voorop, de voordelen, die ten goede moeten komen
aan de patiënten en de verzekerden, moeten te allen tijde opwegen tegen de nadelen bijvoorbeeld in de vorm van beperking van de mededinging. Die nadelen moeten volstrekt onmisbaar zijn, er moet voldoende restconcurrentie overblijven. Hierbij kan gekeken worden naar een aantoonbare kwaliteits- en efficiëntieverbetering, innovatie, betere coördinatie, lagere sterftecijfers, waarbij de bereikbaarheid en de betaalbaarheid voor de patiënt en de verzekerde niet in het geding komen.