Hoe kunnen we helpen?

Belemmering kan in strijd zijn met mededingingsregels

De Europese Unie ijvert voor een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal binnen de interne markt. Handelsbarrières bij de distributie van goederen, zoals belemmeren van parallel import, passen niet bij dit uitgangspunt van een vrij verkeer van goederen. Het Europese mededingingsrecht legt hier een basis voor.

Binnen de EU kunnen de prijzen van goederen aanzienlijk verschillen tussen lidstaten. Hierdoor kan parallelle handel ontstaan, waarbij geprofiteerd wordt van de prijsverschillen van dezelfde producten in verschillende landen. Vooral bij markten waar grote prijsverschillen bestaan is dat aantrekkelijk, denk bijvoorbeeld aan auto’s, medicijnen maar ook food.

Belemmeren parallelhandel

Als bedrijven deze parallelle handel belemmeren, kan dat in strijd zijn met het Europees mededingingsrecht.

Enkele voorbeelden van belemmeringen:

  • Een leverancier legt aan een distributeur een exportverbod op;
  • Een leverancier hanteert voor een distributeur verschillende prijzen voor hetzelfde goed,gebaseerd op het specifieke land waarmee de distributeur handelt;
  • Leveranciers hanteren verschillende levertijden en leveringshoeveelheden voor de distributeur, gebaseerd op het specifieke land waarmee de distributeur handelt;
  • de verpakking van een goed veranderen zodat het moeilijker wordt om ze in andere landen te verkopen;
  • verschillen maken in de kortingen die distributeurs per land krijgen.

Toetsen distributieovereenkomst

Mededingingsautoriteiten kunnen boetes opleggen voor ongeoorloofde belemmering van de parallelhandel. Als die belemmeringen zijn opgenomen in een distributieovereenkomst, is die overeenkomst bovendien van rechtswege nietig. Het is daarom altijd goed om een distributieovereenkomst aan de mededingingsregels te (laten) toetsen.

Volgende EXCLUSIEF TOEWIJZEN VAN EEN GEBIED OF KLANTENKRING AAN DISTRIBUTEURS?
Inhoudsopgave