Hoe kunnen we helpen?

Het kartelverbod staat in artikel in artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) en in art. 6 lid 1 van de Mededingingswet). Hier staat onder meer dat ‘overeenkomsten tussen ondernemingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst onverenigbaar met de interne markt zijn (kartelverbod)’.

Vorige KAN EEN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR OVERTREDING MEDEDINGINGSWET?
Inhoudsopgave