Hoe kunnen we helpen?

Met de term ‘de minimis’ werden in het Romeinse recht kleine, civielrechtelijke geschillen aangeduid. De minimissteun is staatssteun voor een relatief laag bedrag, die is vrijgesteld van melding bij de Europese Commissie.

Minimis regeling staatssteun

De minimis regeling voor staatssteun betreft vergoedingen gedaan aan één onderneming die een bepaald (relatief laag) bedrag niet overschrijden. Deze vorm van staatssteun wordt geacht niet aan alle criteria van art. 107 VWEU te voldoen en derhalve niet onder de aanmeldingsprocedure te vallen.
Het plafondbedrag voor de-minimissteun is  vastgesteld op € 200.000 te ontvangen per onderneming per 3 belastingjaren. Steunmaatregelen die hieraan voldoen worden geacht het handelsverkeer niet ongunstig te beïnvloeden.

Voor goederenvervoer over de weg is het maximale steunbedrag vastgesteld op € 100.000 per 3 belastingjaren. Deze de minimissteun mag niet gebruikt worden voor de aanschaf van vervoermiddelen voor goederenvervoer over de weg, omdat hiermee vaak in concurrentie zal worden getreden met ondernemers in andere lidstaten. Voor landbouw, visserij en aquacultuur gelden afwijkende bedragen.

Vorige ZIJN LOONKOSTENSUBSIDIES IN HET KADER VAN PARTICIPATIEWET STAATSSTEUN?
Volgende WAT IS EEN (GROEPS)VRIJSTELLING?
Inhoudsopgave