Hoe kunnen we helpen?

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)moet zorgen voor meer gereguleerde marktwerking in de zorg. De Wmg moet zorgen voor een doelmatig en doeltreffend zorgstelsel en beheersing van zorgkosten. Ook moet de wet de positie van de consument beschermen en bevorderen.

Toezicht op zorgmarkt
De Wmg omvat ook een regeling over het toezicht op de zorgmarkten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de taak toezicht te houden op de markten voor zorg. De taken en bevoegdheden van de NZa staan in de Wmg. Zo kan de NZa beleidsregels uitvaardigen, zoals het vaststellen van de tarieven voor logopedie.

In artikel 1, onderdeel b, van de Wmg is bepaald welke zorgaanbieders onder de wet vallen. Dit is in ieder geval de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (“Zvw”) en de Wet langdurige zorg (“Wlz”). Daarnaast gaat het om handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor zover uitgevoerd, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, door personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG. Ook kan het begrip zorg worden uitgebreid bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Volgende HOE TOETST ACM ZIEKENHUISFUSIES?
Inhoudsopgave