Hoe kunnen we helpen?

Prioriteringsbeleid geeft richting

ACM houdt toezicht op de naleving van een groot aantal wetten op het gebied van mededinging, consumentenbescherming, energie, post, telecommunicatie en vervoer. Veel onderzoek van de ACM naar mogelijke overtredingen komt voort uit handhavingsverzoeken en signalen van consumenten en organisaties. Maar het aantal handhavingsverzoeken en signalen is groter dan de onderzoekscapaciteit van de toezichthouder. De ACM hanteert daarom een prioriteringsbeleid.

Verzoek om handhaving of signaal

De ACM kan een onderzoek starten naar aanleiding van een handhavingsverzoek of signaal (geen verzoek tot handhavend optreden).

Handhavingsverzoek

Als de ACM een verzoek om handhaving krijgt, wordt eerst bekeken of het om een handhavingsverzoek
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiervoor is bepalend of

  1. de indiener van het verzoek belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 van de Awb;
  2. het verzoek voldoet aan de eisen die de artikelen 4:1 tot en met 4:6 van de Awb aan een aanvraag stellen. Zo moet de indiener de gegevens en bescheiden verschaffen die voor de beoordeling van zijn aanvraag nodig zijn en waarover hij of zij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

De ACM beoordeelt vervolgens op basis van het prioriteringsbeleid of aan het onderzoek naar het verzoek prioriteit moet worden gegeven, gezien de beschikbare onderzoekscapaciteit. Bij die beoordeling houdt de ACM rekening met het  individuele belang van de indiener van het handhavingsverzoek verzoek.

Signaal

Een signaal is een tip of melding dat geen handhavingsverzoek is. Een signaal kan ertoe leiden dat de ACM ambtshalve een handhavingsonderzoek start. Die beoordeling vindt ook plaats aan de hand van het prioriteringsbeleid.

Prioriteringsbeleid

ACM hanteert drie criteria op basis waarvan zij verzoeken om handhaving of signalen over mogelijke overtredingen beoordeelt:

  1. hoe schadelijk is het gedrag waarop het verzoek of het signaal ziet voor de consumentenwelvaart;
  2. hoe groot is het maatschappelijk belang bij het optreden van de ACM;
  3. in hoeverre is de ACM in staat doeltreffend en doelmatig op te treden.

Op basis van een weging bepaalt ACM welke mogelijke overtredingen diepgaand worden onderzocht. Maar het prioriteringsbeleid is geen optelsom. Een verzoek om handhaving of signaal hoeft niet ‘hoog’ te scoren op alle criteria voordat een handhavingsonderzoek zal worden opgestart. Vaak zal er aanleiding zijn om volledig handhavingsonderzoek uit te voeren wanneer er een hoge score is op meer dan één criterium. Aan de andere kant, op basis van een lage(re) score bij één criterium, kan de ACM reeds concluderen dat een volledig handhavingsonderzoek (op dat moment) niet is aangewezen.

Voordat een volledig handhavingsonderzoek wordt gestart, voert de ACM eerst een initieel inventariserend onderzoek uit.

Tags:
Volgende WAT MAG ACM BIJ EEN BEDRIJFSBEZOEK DOEN?
Inhoudsopgave