Hoe kunnen we helpen?

Nieuwe Notion of State Aid

Met de Notion of State Aid (gepubliceerd door de Europese Commissie op 19 mei 2016) is de Mededeling grondtransacties per direct komen te vervallen. Maar de inhoudelijke bepalingen uit deze (en andere staatssteunmededelingen) zijn grotendeels verwerkt in de Notion of State Aid.

Als een vastgoedtransactie niet marktconform verloopt, is er sprake van staatssteun. Uit de Notion of State Aid volgt nu dat een vastgoedtransactie marktconform mag worden geacht bij:

    • pari passu transacties;
    • openbare en onvoorwaardelijke biedprocedures;
    • benchmarking;
    • een algemeen aanvaarde en op objectieve, verifieerbare en betrouwbare gegevens berustende waarderingsmethode, zoals (i) een berekening van de interne opbrengstvoet (IRR), (ii) een berekening van de netto contante waarde (NCW), of (iii) een voorafgaand aan de verkooponderhandelingen door een onafhankelijk taxateur opgemaakt taxatierapport.
Volgende ZIJN LOONKOSTENSUBSIDIES IN HET KADER VAN PARTICIPATIEWET STAATSSTEUN?
Inhoudsopgave