MOGEN AANBIEDERS VAN INTRAMURALE ZORG ELKAAR INZICHT GEVEN IN HET HUIDIGE BESCHIKBARE AANTAL PLAATSEN?

Ja, dit mag. Dit betreft informatie over de huidige fysieke capaciteit (gebouwen, ruimtes, kamers, bedden). Dit geeft geen inzicht in elkaars strategische/commerciële posities. Dergelijke informatie over de huidige situatie is wel relevant voor bijvoorbeeld het zorgkantoor om witte vlekken vast te kunnen stellen.

De ACM ziet wel risico’s als de capaciteit per zorgaanbieder weer wordt geven per Zorgzwaartepakket (ZZP) categorie. Het uitwisselen van dergelijke specifieke gegevens tussen concurrerende zorgaanbieders geeft inzicht in elkaars strategische en commerciële posities. Dergelijke informatie kan door de inkopende organisatie (zorgkantoor of gemeente) één op één worden uitgevraagd bij de zorgaanbieders. Dergelijke informatie kan op geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld teruggekoppeld door het zorgkantoor, wel met elkaar gedeeld worden. Zo kan inzicht verkregen worden in bijvoorbeeld de totale beschikbare capaciteit aan ZZP 8 VV in een bepaalde regio.

Bron: ACM

BEHELST DE ZORGPLICHT OOK DE VERPLICHTING VOOR ZORGVERZEKERAARS OM TE CONTRACTEREN?

Er bestaat geen algemene verplichting om te contracteren. Wel dient een zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet te zorgen dat zijn verzekerden zorg of een vergoeding van zorg krijgen als zij daar recht op hebben. Omdat de meeste inwoners van Nederland een naturapolis hebben, betekent dit dat verzekeraars voldoende zorg moeten inkopen voor hun verzekerden. Hoe de verzekeraar dat doet en hoe hij de zorgplicht invult, is aan de verzekeraar. Voor sommige typen zorg gelden aparte normen. Spoedeisende hulp moet bijvoorbeeld voldoen aan de 45-minutennorm. De regels over zorgplicht heeft de NZa uiteen gezet in haar Toezichtskader Zorgplicht.

Bron: Maverick Advocaten

HOE VER KAN SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN, ZORGAANBIEDERS EN ANDERE PARTIJEN GAAN?

Samenwerking in de zorg- en welzijnssector kan leiden tot efficiëntie of kwaliteitsverbetering waar de cliënt van profiteert.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • Bespreken van een zorgvraag van een cliënt, delen van best practises;
  • Uitwerken van kwaliteitsprotocollen;
  • Garanderen van specifieke 24-uurs zorg;
  • Gezamenlijk inkopen van diensten en goederen (ICT, apparatuur, etc.).

Mededingingswet

De Mededingingswet beschermt het belang van de cliënt, als de samenwerking in zijn of haar nadeel werkt. De ACM ziet hier op toe.

Samenwerking kan ten koste gaan de cliënt, als die samenwerking onnodig beperkt of uitsluit. Daarom is het verboden om:

  • Prijs- en tariefafspraken te maken of om kunstmatig de (kwaliteit van de) zorgverlening te beperken;
  • Samen cliënten over zorgaanbieders te verdelen;
  • Samen af te spreken dat bepaalde diensten/producten niet meer worden geleverd;
  • Zorgaanbieders die buiten de samenwerking vallen tegen te werken, bijvoorbeeld door exclusieve afspraken.

MOGEN ZORGAANBIEDERS SAMEN INSCHRIJVEN OP ÉÉN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE ALS ZIJ DE OPDRACHT NIET ALLEEN KUNNEN UITVOEREN?

Ja. Aanbieders mogen samen werken als zij individueel niet in staat zijn om aan het door de gemeente gewenste volume te voldoen of wanneer de gemeente bijvoorbeeld begeleiding voor verschillende doelgroepen in één bestek willen inkopen en de individuele aanbieders niet alle vormen van begeleiding aanbieden. Bijvoorbeeld in het geval dat de aanbieder wel begeleiding voor verstandelijk gehandicapten, maar niet voor lichamelijk gehandicapten aanbiedt.

Bron: ACM