WANNEER IS EEN VASTGOEDTRANSACTIE MARKTCONFORM?

Nieuwe Notion of State Aid

Met de Notion of State Aid (gepubliceerd door de Europese Commissie op 19 mei 2016) is de Mededeling grondtransacties per direct komen te vervallen. Maar de inhoudelijke bepalingen uit deze (en andere staatssteunmededelingen) zijn grotendeels verwerkt in de Notion of State Aid.

Als een vastgoedtransactie niet marktconform verloopt, is er sprake van staatssteun. Uit de Notion of State Aid volgt nu dat een vastgoedtransactie marktconform mag worden geacht bij:

    • pari passu transacties;
    • openbare en onvoorwaardelijke biedprocedures;
    • benchmarking;
    • een algemeen aanvaarde en op objectieve, verifieerbare en betrouwbare gegevens berustende waarderingsmethode, zoals (i) een berekening van de interne opbrengstvoet (IRR), (ii) een berekening van de netto contante waarde (NCW), of (iii) een voorafgaand aan de verkooponderhandelingen door een onafhankelijk taxateur opgemaakt taxatierapport.

HEBBEN WONINGCORPORATIES DE PLICHT OM MAATSCHAPPELIJK VASTGOED BOVEN EEN BEPAALDE DREMPEL EUROPEES AAN TE BESTEDEN?

Nee, woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst. Per 1 januari 2011 is de
Tijdelijke Regeling DAEB in werking getreden. De oorspronkelijk hierin opgenomen
plicht voor woningcorporaties om boven een bepaald drempelbedrag Europees aan
te besteden is komen te vervallen (zie regeling met nr. 2011-2000218049).
Hiertoe is besloten om een lastenverlichting voor woningcorporaties door te
voeren. Met deze wijziging wordt nog steeds voldaan aan het besluit van de
Europese Commissie van 15 december 2009. De aanbestedingsplicht voor
maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties is nog wel steeds van kracht.
Woningcorporaties hebben dus meer vrijheid in de keuze van de
aanbestedingsvorm (Europees, openbaar of onderhands). De gewijzigde
ministeriële regeling stelt hieromtrent geen nadere regels meer. Bijlage III over
aanbestedingen van maatschappelijk vastgoed is met regeling nr. 2011-
2000218049 tevens komen te vervallen met het oog op administratieve
lastenverlichting. Verantwoording over de aanbestedingsplicht wordt voortaan
geïntegreerd in de jaarlijkse accountantscontrole.

DIENT BIJ REALISATIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ALLEEN BOUWWERKZAAMHEDEN TE WORDEN AANBESTEED DOOR WONINGCORPORATIES?

De aanbestedingsplicht voor maatschappelijk vastgoed is gebaseerd op artikel 5 van de ministeriële regeling. Volgens dit artikel dient een toegelaten instelling het doen bouwen van maatschappelijk vastgoed aan te besteden. In gelijke zin geldt dit voor het treffen van voorzieningen aan gebouwen met een maatschappelijke gebruiksbestemming en hun aanhorigheden. Het opdragen van werkzaamheden aan architecten en adviseurs valt dus niet onder de reikwijdte van de
aanbestedingsplicht.

Bron: Europa Decentraal

 

GELDT DE AANBESTEDINGSPLICHT VOOR WONINGCORPORATIES OOK VOOR HET REALISEREN VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ZONDER STAATSSTEUN?

Ja, in het licht van de huidige ministeriële regeling geldt de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties ook voor de bouw van maatschappelijk vastgoed waarvoor geen staatssteun wordt ontvangen. Daarnaast geldt de aanbestedingsplicht ook voor woningcorporaties die zonder staatssteun voorzieningen treffen aan dit maatschappelijk vastgoed en hun aanhorigheden.

Bron: Europa Decentraal

HOE DIENT DE AANBESTEDINGSPLICHT VOOR REALISATIE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED TE WORDEN TOEGEPAST?

Een op zichzelf aanbestedingsplichtige opdracht kan niet worden ‘weggestopt’ in een grote bouwkundig geheel. Dat geldt ook voor maatschappelijk vastgoed. Op basis van de ministeriële regeling dient maatschappelijk vastgoed altijd te worden aanbesteed. De woningcorporatie heeft bij opdrachten voor de realisatie van maatschappelijk vastgoed de keuze tussen het aanbesteden van uitsluitend de bouw van het maatschappelijk vastgoed of aanbesteding van het totale
bouwkundige geheel.

Bron: Europa Decentraal