HOE ZIT HET MET SELECTIEVE DISTRIBUTIE EN DE MEDEDINGINGSREGELS?

Mededingingsregels gelden niet alleen voor afspraken tussen concurrenten, maar ook voor afspraken tussen leverancier en distributeur. Met een stelsel van selectieve distributie heeft u hier dan ook mee te maken.

Indien u alleen kwalitatieve criteria hanteert bij het selecteren van distributeurs, dan beperkt (op basis van jurisprudentie) u de mededinging niet als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Selectieve distributie is voor het product of de dienst noodzakelijk om de kwaliteit en/of de juiste toepassing te kunnen borgen;
  2. Selectiecriteria zijn objectief en eenduidig vastgesteld, zijn beschikbaar en gelden voor alle wederverkopers;
  3. Selectiecriteria mogen niet verder gaan dan noodzakelijk is.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, vallen uw afspraken in beginsel onder het verbod op mededingingsbeperkende afspraken.

Uitzondering

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, bestaat er toch een uitzondering waardoor u niet onder het verbod valt. De voordelen van selectieve distributie moeten dan op wegen tegen de nadelen voor de concurrentie. Er moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. De overeenkomst draagt bij tot een verbetering van de productie of distributie of leidt tot een technische of economische vooruitgang;
  2. Een redelijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen komt de gebruikers c.q. afnemers ten goede;
  3. De beperkingen gaan niet verder dan noodzakelijk is, en
  4. Er blijft voldoende concurrentie op de markt over.

Groepsvrijstelling

Omdat van bepaalde typen overeenkomsten wordt aangenomen dat de voordelen over het algemeen opwegen tegen de nadelen voor de mededinging, heeft de Europese Commissie een aantal groepsvrijstellingen opgesteld. Deze groepsvrijstellingen werken rechtstreeks door binnen de Nederlandse mededingingsregels. Valt een overeenkomst onder een groepsvrijstelling, dan zijn de beperkende afspraken in die overeenkomst automatisch vrijgesteld van het verbod.