LAGE GRONDPRIJS HANTEREN ZONDER OVERTREDING STAATSSTEUNREGELS?

Een centrale overheid kan bij een transactie van grond of gebouwen(verkoop, aankoop, uitgifte in erfpacht of verhuur) niet zonder meer een lage grondprijs vaststellen om zo een maatschappelijk doel te realiseren. Dan kan er al snel sprake zijn van staatssteun.

Marktconform

De voorwaarden, waaronder de verkoop van gronden en gebouwen aan ondernemingen als marktconform wordt gezien, worden uitgelegd in deze Mededeling. De twee procedures zijn:

  • verkoop aan de hoogste bieder na een voldoende openbaar gemaakte en onvoorwaardelijke biedprocedure;
  • verkoop volgens de marktwaarde zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige (taxateur).

De taxatie dient te worden uitgebracht vóór de verkooponderhandelingen.

Aanmelden Europese Commissie

Als de decentrale overheid een van de twee procedures volgt, dan gaat de Europese Commissie ervan uit dat er met de transactie geen staatssteun in de zin van art. 87 lid 1 EG is gemoeid. Decentrale overheden moeten transacties waarbij deze procedures niet zijn gevolgd, onverminderd de de-minimisvrijstelling, bij de Commissie aanmelden. Zo kan zij vaststellen of er sprake is van staatssteun en, indien dat het geval is, of de steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. De Commissie past deze beginselen ook toe op aankoop, uitgifte in erfpacht en verhuur door de overheid.

Bron: Europa Decentraal