WAT ZIJN ‘PUNTEN VAN BEZWAAR’ VAN DE EUROPESE COMMISSIE?

‘Punten van bezwaar’ is een schriftelijke mededeling van de Europese Commissie bij een redelijk vermoeden dat (mededingings)regels in het geding zijn.

Een mededeling van ‘punten van bezwaar’ is een belangrijke stap in een procedure. Het geeft de aangeschreven partij de kans om de eigen standpunten ten aanzien van het bezwaar van de Europese Commissie kenbaar te maken. Dit is belangrijk omdat hiermee rekening wordt gehouden in het besluit van de Commissie.

Wat te doen bij ‘punten van bezwaar’?

Indien uw organisatie ‘punten van bezwaar’ ontvangt van Brussel, is het zaak een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

WAT BETEKENT DE NIEUWE ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGSVERORDENING (AGVV)?

Nieuwe categorieën steun vrijgesteld van melding

Voor een steunmaatregel is toestemming van de Europese Commissie nodig. Om te voorkomen dat Brussel over iedere steunmaatregel apart moet beslissen, is een aantal categorieën van steunmaatregelen vrijgesteld van de aanmeldingsplicht (Algemene groepsvrijstellingsverordening). Per 1 juli 2014 zijn de mogelijkheden verder verruimd.

Nieuwe categorieën in de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

In artikel 1 van de nieuwe AGVV staan de categorieën waarop vrijstelling van toepassing is. In de nieuwe AGVV is een aantal categorieën gehandhaafd, maar wordt ook een aantal nieuwe categorieën geïntroduceerd:

  • Steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen;
  • Sociale vervoersteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden;
  • Steun voor breedbandinfrastructuur;
  • Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed;
  • Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur;
  • Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen.

De rapportageverplichting achteraf blijft wel bestaan. De Europese Commissie gaat ook meer controleren achteraf.

Voorwaarden AGVV

Een steunmaatregel die valt onder een van de in artikel 1 genoemde categorieën leidt op zichzelf niet tot een vrijstelling van de plicht om de maatregel bij de Europese Commissie te melden. De steunmaatregel moet namelijk, om voor die vrijstelling in aanmerking te komen, ook voldoen aan de voorwaarden in de hoofdstukken 1 en 3 van de nieuwe AGVV.

Hoofdstuk 1 bevat een aantal algemene voorwaarden dat van toepassing is voor alle categorieën staatssteun genoemd in artikel 1 van de nieuwe AGVV. Zo worden in dit hoofdstuk onder andere financiële drempels genoemd die de verleende steun niet mag overschrijden (artikel 4).
Hoofdstuk 3 zet per categorie steun uiteen aan welke voorwaarden de onder een bepaalde categorie vallende staatssteunmaatregel dient te voldoen.

Lastenverlichting

De Europese Commissie verwacht dat in de toekomst driekwart van de huidige steunmaatregelen en tweederde van de totale steunbedragen die uitgekeerd worden door de lidstaten onder de nieuwe AGVV komen te vallen.

LAGE GRONDPRIJS HANTEREN ZONDER OVERTREDING STAATSSTEUNREGELS?

Een centrale overheid kan bij een transactie van grond of gebouwen(verkoop, aankoop, uitgifte in erfpacht of verhuur) niet zonder meer een lage grondprijs vaststellen om zo een maatschappelijk doel te realiseren. Dan kan er al snel sprake zijn van staatssteun.

Marktconform

De voorwaarden, waaronder de verkoop van gronden en gebouwen aan ondernemingen als marktconform wordt gezien, worden uitgelegd in deze Mededeling. De twee procedures zijn:

  • verkoop aan de hoogste bieder na een voldoende openbaar gemaakte en onvoorwaardelijke biedprocedure;
  • verkoop volgens de marktwaarde zoals vastgesteld door een onafhankelijke deskundige (taxateur).

De taxatie dient te worden uitgebracht vóór de verkooponderhandelingen.

Aanmelden Europese Commissie

Als de decentrale overheid een van de twee procedures volgt, dan gaat de Europese Commissie ervan uit dat er met de transactie geen staatssteun in de zin van art. 87 lid 1 EG is gemoeid. Decentrale overheden moeten transacties waarbij deze procedures niet zijn gevolgd, onverminderd de de-minimisvrijstelling, bij de Commissie aanmelden. Zo kan zij vaststellen of er sprake is van staatssteun en, indien dat het geval is, of de steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. De Commissie past deze beginselen ook toe op aankoop, uitgifte in erfpacht en verhuur door de overheid.

Bron: Europa Decentraal