Hoe kunnen we helpen?

Brancheorganisaties mogen eisen stellen aan ondernemers die lid willen worden, mits deze onder meer transparant en objectief zijn en geen mededingingsbeperkingen inhouden.

Wanneer brancheorganisaties worden opgezet om producten of diensten van de leden te profileren ten opzichte van de concurrentie, bijvoorbeeld door het gebruik van een keurmerk, mag het marktaandeel dat de brancheorganisatie vertegenwoordigt in beginsel niet hoger zijn dan 20%.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de volgende randvoorwaarden:

  • De eisen voor erkenning en toelating moeten objectief, niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn;
  • De procedure voor erkenning en toelating moet duidelijk zijn;
  • De regeling dient te voorzien in de mogelijkheid van onafhankelijke beoordeling van de beslissing omtrent toelating.

In de praktijk zal de ACM toetsen of de door een brancheorganisatie gehanteerde statuten en huishoudelijk reglementen op deze onderdelen voldoende duidelijk zijn en of de daarin neergelegde uitgangspunten ook worden toegepast.

Vorige MAG EEN BRANCHEORGANISATIE GEZAMENLIJKE INKOOP TEN BEHOEVE VAN HAAR LEDEN ORGANISEREN?
Volgende TO WHAT EXTENT CAN PARTIES RELY ON INFORMAL VIEWS ISSUED BY THE ACM?
Inhoudsopgave