AAN WELKE PARTIJEN MOETEN BANKEN TOEGANG TOT BETAALREKENING(INFORMATIE) GEVEN?

Na implementatie PSD2 per 13 januari 2018

Banken zullen na implementatie van PSD2 per 13 januari 2018 verplicht zijn om aan twee
soorten dienstverleners toegang tot de betaalrekening(informatie) te verlenen:

De Account Information Service Provider (AISP). Deze aanbieder haalt met toestemming van de rekeninghouder (de consument of het bedrijf) rekeninginformatie bij de bank op en stelt deze beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn buiten Nederland: Mint en Square en in Nederland: AFAS. Het is overigens nog onduidelijk welke informatie door de banken moet worden gedeeld (alleen rekeninginformatie of ook klantinformatie) en of historische gegevens hier ook onder vallen. Wel staat vast dat de banken hiervoor geen kosten in rekening mogen brengen indien de informatie ook gratis is voor de rekeninghouder zelf. Voor een AISP geldt de verplichting zich te registreren bij de nationale toezichthouder en om te voldoen aan de eisen van PSD2.

De Payment Initiation Service Provider (PISP). Deze aanbieder mag met toestemming van de rekeninghouders betalingen namens hen (onbehalf-of) initiëren via een online applicatie. Hiervoor is geen overeenkomst vereist tussen de bank en de PISP. De PISP komt niet in het bezit van gelden. PISP’s hebben een vergunning van de nationale toezichthouder nodig om betalingen namens rekeninghouders te initiëren.

Tags: 

WAT BETEKENT PSD2 VOOR DE MEDEDINGING IN DE FINANCIËLE SECTOR?

Door de banken wordt PSD2 in het algemeen gezien als een ‘game changer’; banken zullen hun dominante positie in het betalingsverkeer kwijtraken ten koste van nieuwe dienstverleners aan wie zij toegang tot de betaalrekening moeten verlenen.

Waren de banken in het begin nog huiverig voor de toetreding tot de markt van derde partijen, die gebruik maken van de betaalrekeningen(informatie) van kaarthouders, veel banken realiseren zich inmiddels dat de verplichting om toegang tot de betaalrekening te moeten toestaan ook kansen voor hen biedt. Zo heeft de Franse bank Crédit Agricole de kans aangegrepen om ontwikkelaars een proeftuin te bieden om software te bouwen die aansluit bij de komende veranderingen.

De Betaalvereniging Nederland verwacht dat de meeste FinTechbedrijven niet geïnteresseerd zullen zijn in het zelfstandig verlenen van diensten (waardoor zij onder de toezichtvereisten zullen vallen), maar hun diensten in samenwerking met de banken zullen aanbieden, dan wel zich zullen laten overnemen door banken. De dreiging voor de banken komt naar verwachting vooral uit de hoek van de BigTechs, met name de partijen die met een internet platform een grote klantenbasis hebben, zoals Amazon en Facebook.

PSD2 wordt wel als ‘tipping point’ voor de doorbraak van API-technologie in de financiële sector gezien; banken zullen naast de verplichte PSD2 API’s meer open API’s aanbieden in hun nieuwe rol als platform. API’s zijn in dat verband geen technologische interface meer,maar vormen een nieuw product en een nieuw kanaal naar bestaande en nieuwe klanten, zoals ontwikkelaars. Er is een beweging zichtbaar naar ‘open banking’; in het VK wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘Open Banking Standard’ en in Duitsland is het ‘Open Bank Project’ van start gegaan. In de markt zijn al voorbeelden te vinden van succesvolle samenwerking van banken met FinTech-bedrijven door middel van het gebruik van API’s. Zo biedt BBVA op hun BBVA API Market open API’s aan.

De ‘bank als platform’ biedt kansen voor banken; zij zullen op dit gebied met elkaar gaan concurreren. Zij hebben er belang bij het meest aantrekkelijke platform te bieden door middel waarvan de meeste en beste innovaties kunnen worden aangeboden (niet alleen op het gebied van betalen, maar ook voor lending en investeren). Google en Apple hebben door het beschikbaar stellen van hun open API’s derden in staat gesteld om interessante functionaliteiten toe te voegen aan hun diensten, waardoor zij in feite een platform zijn geworden voor innovatie door derde partijen. Daarmee maken zij hun eigen diensten ook aantrekkelijker. Banken zouden dit op een vergelijkbare wijze kunnen doen. Banken kunnen wat dit betreft iets van BigTechs leren, om daarmee wellicht zelfs de bedreiging die de
BigTechs voor de banken vormen te kunnen keren.

 

Tags: 

WAT IS DE PAYMENT SERVICE DIRECTIVE 2 (PSD2)?

De Payment Service Directive 2 (PSD2) is de implementatie van een EU-richtlijn die zorgt voor de verdere uniformering van betalingsverkeer in de Europese Unie. Hiermee wil Europa vooral fraude in online betalingen verminderen en concurrentie en innovatie in het electronisch betalingsverkeer stimuleren. Belangrijk onderdeel van PSD2 is de ‘Acces to the account’ (X2SA).

De EU-richtlijn PSD2 is sinds 2016 in werking, maar de lidstaten hebben tot januari 2018 om de wijzigingen in hun nationale wetgeving te implementeren.

Acces to the account (XS2A)

Belangrijk onderdeel van PSD2 is de ‘Acces to the account’ (X2SA). Met X2SA kunnen derde partijen (Trusted Third Parties (TTP’s)) van een bank toegang krijgen tot een betaalrekening.

Banken zijn vanaf januari 2018 verplicht om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekening van hun klanten als

  • de klant hiervoor toestemming geeft aan zijn bank;
  • de derde partij een vergunning heeft van de DNB of een andere toezichthouder uit de Europese Unie.

Derde partijen (die geen bank zijn) krijgen met de XS2A meer mogelijkheden om hun diensten op de markt te brengen.

WAT IS REMIT (REGULATION ON MARKET INTEGRITY AND TRANSPARENCE)?

REMIT is een verordening van strikte regels over het verbod op marktmanipulatie en handel met voorkennis in energie groothandelsmarkten. REMIT is eind 2011 in werking getreden voor de Europese Unie.

REMIT laat consumenten en bedrijven uit de Europese lidstaten zien dat de groothandelsprijzen voor energie eerlijk tot stand komen. Het doel van REMIT is te komen tot een transparante markt en concurrentie op de groothandelsmarkt voor energie. Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn verboden.

Verplichting groothandelsbedrijven energie

Voor bedrijven die actief zijn op de groothandelsmarkt houdt REMIT een aantal verplichtingen in. Die bedrijven moeten:

  • zich registreren bij ACM
  • ACER (Europese samenwerkingsverband van nationale energietoezichthouders) informeren over de transacties die zij doen op de groothandelsmarkt
  • ACER informeren over de beschikbaarheid van productiecapaciteit
  • informatie over misbruik van voorwetenschap of marktmanipulatie openbaar maken

ACM ziet erop toe dat bedrijven zich hieraan houden.

Bron: ACM