Hoe kunnen we helpen?

Er geldt een specifieke regeling die voorziet in beperkt schorsende werking van het instellen van bezwaar.

In artikel 12p Instellingswet is de volgende regeling opgenomen.

  1. De werking van een beschikking van de Autoriteit Consument en Markt tot oplegging van een bestuurlijke boete wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen die beschikking, is verstreken.
  2. Indien binnen de in het eerste lid bedoelde termijn een bezwaarschrift is ingediend, wordt, in afwijking van het eerste lid, de werking van de beschikking opgeschort met 24 weken gerekend met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze aan de overtreder is bekendgemaakt of, indien dat eerder is, tot de dag na die waarop de beslissing op bezwaar op de voorgeschreven wijze aan de overtreder is bekendgemaakt.

De ACM heeft recent ook een formulier gemaakt voor verzoeken tot gespreide betaling.

Vorige BESTUURLIJKE BOETE: MAG HET BESTUURSORGAAN DIRECT INVORDEREN?
Volgende WANNEER KUNT U EEN SCHADEVERGOEDINGSPROCEDURE INSTELLEN IN EEN KARTELZAAK?
Inhoudsopgave