RICHTSNOEREN GEPUBLICEERD DOOR EUROPESE COMMISSIE TEN BEHOEVE VAN HET TEGENGAAN VAN COLLUSIE BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN

De verzamelterm ‘manipulatie van aanbestedingsprocedures’ (ofwel: collusie bij overheidsopdrachten, ofwel: kartelvorming) heeft betrekking op onwettige afspraken die ondernemers met elkaar kunnen maken ter verstoring van de concurrentie bij gunningsprocedures. Een voorbeeld van een dergelijke onwettige afspraak is een vooraf bepaalde prijs, waardoor er schijnconcurrentie wordt gewekt en de uitkomst van de procedure aldus zal worden beïnvloed.

Ter bestrijding van dergelijke manipulatieve praktijken, heeft de Europese Commissie middels een mededeling een negental richtsnoeren uitgevaardigd. Deze richtsnoeren behelzen een leidraad van instrumenten die (kunnen) worden ingezet ter voorkoming en als aanpak van collusie tussen inschrijvers. Naast deze handvatten bevatten de richtsnoeren ook achtergrondinformatie hieromtrent voor aanbestedende diensten.

Bron: https://ecer.minbuza.nl/-/commissie-publiceert-mededeling-over-tegengaan-van-collusie-bij-overheidsopdrachten?redirect=%2Fecer%2Fnieuws

DIGITAAL KOMPAS 2030: DE EUROPESE AANPAK VOOR HET DIGITALE DECENNIUM

In maart 2021 heeft de Europese Commissie een mededeling gepresenteerd met daarin een voorstel tot het opstellen van een digitaal kompas. Dit digitale kompas biedt een governancekader met als doel het vóór 2030 concretiseren van de digitale ambities van de Europese Unie. De uiteenzetting van deze visie en ambities op de digitale transformatie van Europa is onderverdeeld middels vier speerpunten.

De Commissie wil daarnaast een kader met digitale rechten en beginselen voor Europeanen ontwikkelen zoals toegang tot hoogwaardige connectiviteit, voldoende digitale vaardigheden, overheidsdiensten en eerlijke en niet-discriminerende onlinediensten. Meer in het algemeen wil de Commissie bewerkstelligen dat rechten die offline gelden ook in een online context effectief kunnen worden uitgeoefend.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_983

 

 

 

EUROPESE COMMISSIE START INBREUKPROCEDURE TEGEN NEDERLAND VANWEGE VERTRAAGDE OMZETTING EU-TELECOMREGELS

Het niet (tijdig) te hebben geïmplementeerd van de nieuwe EU-telecomregels heeft ertoe geleid dat de Europese Commissie inbreukprocedures heeft ingeleid tegen 23 lidstaten. Nederland is één van de lidstaten die niet vóór eind december 2020 de EU-telecomregels in de nationale wetgeving heeft omgezet.

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie zorgt voor modernisering van het Europese regelgevingskader voor elektronische communicatie, resulterend in meer keuzevrijheid en rechten voor consumenten.

Het desbetreffende Europees wetboek is opgenomen in Richtlijn 2018/1972, met een implementatietermijn van twee jaar, te rekenen vanaf december 2018. De inbreukprocedure tegen Nederland wegens de niet tijdige omzetting van deze Richtlijn is aangevangen middels een aanmaningsbrief van de Europese Commissie. In deze aanmaningsbrief is aan Nederland een reactietermijn van twee maanden gecommuniceerd.

Bron: Europese Commissie

DOMINANCE IN DIGITAL MARKETS: EU COMMISSION CONSULTATION ON NEW COMPETITION TOOL

The European Commissionr recently launched a public consultation regarding a new competition tool.  This initiative aims to address gaps in current EU competition rules due to the increasing digitisaztion of our economy and may lead to the adoption of a Regulation scheduled for Q4 2020.  Its main focus is on options to address dominance in digital markets. 

The consultation is conducted in parallel with a consultation regarding the Commission’s new initiative on platform-specific ex ante regulation, part of the Digital Single Market package announced in the “Shaping Europe’s digital future” Communication.

Stakeholders are invited to submit their feedback until 8 September 2020, at the latest.

Source: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool

EUROPESE COMMISSIE ACCORDEERT STAATSSTEUN SPAANSE UNIVERSELE POSTDIENST

Na een lang voortraject heeft de Europese Commissie alsnog goedkeuring verleend voor staatsteun aan Correos, de Spaanse aanbieder van universele postdiensten. Het betreft een bedrag van €1,280 voor de periode 2011-2020 dat bedoeld is om de universele dienstverlening te faciliteren. Deze steun werd strijdig bevonden met het staatssteunverbod aangezien het plan niet vooraf is gemeld aan de Europese Commissie. Nadat de Spaanse staat het plan alsnog heeft voorgelegd in januari 2020 heeft de Europese Commissie onlangs alsnog een fiat gegeven.  Dit oordeel is echter niet zonder slag of stoot gegeven. De Commissie heeft specifiek beoordeeld of geen sprake kon zijn van overcompensatie en tekent bovendien aan dat geen sprake mag zijn van kruissubsidie:

“In particular, the Spanish model ensures that discounts granted to certain customers, do not unduly increase the net cost. The Commission considers it very important that losses generated by discounts on USO tariffs are not compensated by the State as they do not result from the obligations imposed on the universal service provider.”

Verder heeft de Spaanse staat moeten toezeggen dat eventuele plannen voor compensatie voor de periode 2021-2025 tijdig genotificeerd worden conform de staatsteunregels.

Aan dit traject ging een procedure vooraf waarin de Europese Commissie oordeelde dat staatsteun verleend aan Correos als grootste Spaanse postaanbieder in een eerdere periode (2004-2010) de toets niet kon doorstaan omdat deze resulteerde in overcompensatie. Als gevolg hiervan moest de Spaanse Staat een bedrag van €167 miljoen terugvorderen.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_882

EUROPEAN COMPETITION NETWORK CORONA FOCUS

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN) heeft recent een verklaring uitgebracht over het toezicht ten tijde van de Corona crisis.

ECN geeft aan dat de mededingingsregels voldoende ruimte geven om in te spelen op de huidige ontwikkelingen; enerzijds wordt efficiency bevorderende samenwerking met het oog op verdeling van schaarse producten toelaatbaar geacht terwijl anderzijds bedrijven die misbruik maken van de huidige omstandigheden niet hoeven te rekenen op coulance van de toezichthouder.

Volgens ECN is er in deze uitzonderlijke situatie meer ruimte voor samenwerking om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen.  In de verklaring wordt gesteld dat bedrijven die dergelijke samenwerkingen overwegen de Europese Commissie of nationale toezichthouders zoals ACM informeel advies kunnen vragen over de toelaatbaarheid van dit soort initatieven.

Tegelijk wil ECN bedrijven die misbruik maken van de huidige situatie door kartelvorming of misbruik te maken van een economische machtspositie hard aanpakken. Hierbij richt de focus zich in het bijzonder op het tegengaan van onverantwoorde prijsstijgingen van producten die in de huidige situatie als essentieel worden beschouwd.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/europese-mededingingsautoriteiten-en-toezicht-tijdens-corona-crisis

 

ACM FOCUS 2020

ACM wil zich in 2020 richten op de digitale economie en op energietransitie. Binnen het thema digitale economie zal ACM haar pijlen richten op online misleiding en digitale platforms. Binnen het thema energietransitie ligt de focus op (onderzoek naar) agressieve werving door energieleveranciers en (misleidende) claims over duurzaamheid. Ook toetst ACM binnen dit kader investeringsplannen van netbeheerders.

ACM noemt daarnaast als aandachtspunten excessieve prijzen voor geneesmiddelen en effecten van fusies op arbeidsvoorwaarden van werknemers en zzp-ers.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/werkzaamheden-acm-2020

 

ACM PUBLICEERT NIEUW BELEID DOORSCHAKELDIENSTEN EN LEGT DWANGSOMMEN OP VANWEGE MISLEIDING

ACM wil met de ‘Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten’ oneerlijke handelspraktijken van  aanbieders van doorschakeldiensten tegengaan en kondigt handhaving via boetes of lasten onder dwangsom aan. Twee aanbieders werden al geconfronteerd met een last onder dwangsom oplopend tot €500.000. 

De leidraad biedt uitleg en handvatten over hoe aanbieders misleiding van consumenten kunnen voorkomen. Volgens de leidraad blijven aanbieders echter zelf verantwoordelijk voor het voldoen van alle wettelijke normen. Indien aanbieders van doorschakeldiensten niet hebben voldaan aan deze regels, kan de ACM handhavend optreden. Zo kan er een boete of een last onder dwangsom worden opgelegd. Daarnaast kan ACM de toekenning van een telefoonnummer intrekken, of een aanvraag voor toekenning van een nieuw nummer weigeren.

ACM heeft zes aanbieders van doorschakeldiensten verzocht om hun advertenties aan te passen, omdat die misleidend zijn. Deze aanbieders wekken in advertenties en websites volgens ACM de indruk dat het nummer waarmee wordt geadverteerd een rechtstreeks nummer is, terwijl het een doorschakelnummer is waarvoor de beller extra moet betalen.

Twee partijen gaven onvoldoende gehoor aan de waarschuwing en daarom heeft ACM deze twee aanbieders (Cadena XTRA SL en Telemedia Costa Blanca SL) een last onder dwangsom van €20.000 per week, met een maximum van €500.000. opgelegd.

Bron: ACM 

ACM ASKS INPUT FOR RESEARCH INTO BIGTECHS ON THE DUTCH PAYMENTS MARKET

At the request of the Dutch Minister of Finance ACM will launch a market study on activities of large technology companies like Amazon, Apple, Facebook and Google on the Dutch or European payments market. 

Early 2020 ACM plans to a send survey to Fintechs, Bigtechs and banks amongst others.

To prepare its market study, ACM now asks for input regarding the research approach. ACM requests input for example about the expected activities of BigTechs on the payments market and also about the effects on competition of market entry by BigTechs.

Source: ACM

ACM VRAAGT INPUT VOOR ONDERZOEK NAAR BIGTECHS OP NEDERLANDSE BETAALMARKT

Op verzoek van de minister van Financiën start de ACM een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook en Google op de Nederlandse of Europese betaalmarkt.

ACM zal begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Fintechs, Bigtechs en banken.

Vooraf vraagt ACM input voor de aanpak van het onderzoek.  Bijvoorbeeld over de verwachte activiteiten van BigTechs op de betaalmarkt en de mogelijke effecten van toetreding van deze partijen op de concurrentie.

Bron: ACM