DOMINANCE IN DIGITAL MARKETS: EU COMMISSION CONSULTATION ON NEW COMPETITION TOOL

The European Commissionr recently launched a public consultation regarding a new competition tool.  This initiative aims to address gaps in current EU competition rules due to the increasing digitisaztion of our economy and may lead to the adoption of a Regulation scheduled for Q4 2020.  Its main focus is on options to address dominance in digital markets. 

The consultation is conducted in parallel with a consultation regarding the Commission’s new initiative on platform-specific ex ante regulation, part of the Digital Single Market package announced in the “Shaping Europe’s digital future” Communication.

Stakeholders are invited to submit their feedback until 8 September 2020, at the latest.

Source: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool

EUROPESE COMMISSIE ACCORDEERT STAATSSTEUN SPAANSE UNIVERSELE POSTDIENST

Na een lang voortraject heeft de Europese Commissie alsnog goedkeuring verleend voor staatsteun aan Correos, de Spaanse aanbieder van universele postdiensten. Het betreft een bedrag van €1,280 voor de periode 2011-2020 dat bedoeld is om de universele dienstverlening te faciliteren. Deze steun werd strijdig bevonden met het staatssteunverbod aangezien het plan niet vooraf is gemeld aan de Europese Commissie. Nadat de Spaanse staat het plan alsnog heeft voorgelegd in januari 2020 heeft de Europese Commissie onlangs alsnog een fiat gegeven.  Dit oordeel is echter niet zonder slag of stoot gegeven. De Commissie heeft specifiek beoordeeld of geen sprake kon zijn van overcompensatie en tekent bovendien aan dat geen sprake mag zijn van kruissubsidie:

“In particular, the Spanish model ensures that discounts granted to certain customers, do not unduly increase the net cost. The Commission considers it very important that losses generated by discounts on USO tariffs are not compensated by the State as they do not result from the obligations imposed on the universal service provider.”

Verder heeft de Spaanse staat moeten toezeggen dat eventuele plannen voor compensatie voor de periode 2021-2025 tijdig genotificeerd worden conform de staatsteunregels.

Aan dit traject ging een procedure vooraf waarin de Europese Commissie oordeelde dat staatsteun verleend aan Correos als grootste Spaanse postaanbieder in een eerdere periode (2004-2010) de toets niet kon doorstaan omdat deze resulteerde in overcompensatie. Als gevolg hiervan moest de Spaanse Staat een bedrag van €167 miljoen terugvorderen.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_882

EUROPEAN COMPETITION NETWORK CORONA FOCUS

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN) heeft recent een verklaring uitgebracht over het toezicht ten tijde van de Corona crisis.

ECN geeft aan dat de mededingingsregels voldoende ruimte geven om in te spelen op de huidige ontwikkelingen; enerzijds wordt efficiency bevorderende samenwerking met het oog op verdeling van schaarse producten toelaatbaar geacht terwijl anderzijds bedrijven die misbruik maken van de huidige omstandigheden niet hoeven te rekenen op coulance van de toezichthouder.

Volgens ECN is er in deze uitzonderlijke situatie meer ruimte voor samenwerking om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen.  In de verklaring wordt gesteld dat bedrijven die dergelijke samenwerkingen overwegen de Europese Commissie of nationale toezichthouders zoals ACM informeel advies kunnen vragen over de toelaatbaarheid van dit soort initatieven.

Tegelijk wil ECN bedrijven die misbruik maken van de huidige situatie door kartelvorming of misbruik te maken van een economische machtspositie hard aanpakken. Hierbij richt de focus zich in het bijzonder op het tegengaan van onverantwoorde prijsstijgingen van producten die in de huidige situatie als essentieel worden beschouwd.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/europese-mededingingsautoriteiten-en-toezicht-tijdens-corona-crisis

 

ACM ASKS INPUT FOR RESEARCH INTO BIGTECHS ON THE DUTCH PAYMENTS MARKET

At the request of the Dutch Minister of Finance ACM will launch a market study on activities of large technology companies like Amazon, Apple, Facebook and Google on the Dutch or European payments market. 

Early 2020 ACM plans to a send survey to Fintechs, Bigtechs and banks amongst others.

To prepare its market study, ACM now asks for input regarding the research approach. ACM requests input for example about the expected activities of BigTechs on the payments market and also about the effects on competition of market entry by BigTechs.

Source: ACM

ACM VRAAGT INPUT VOOR ONDERZOEK NAAR BIGTECHS OP NEDERLANDSE BETAALMARKT

Op verzoek van de minister van Financiën start de ACM een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven zoals Amazon, Apple, Facebook en Google op de Nederlandse of Europese betaalmarkt.

ACM zal begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Fintechs, Bigtechs en banken.

Vooraf vraagt ACM input voor de aanpak van het onderzoek.  Bijvoorbeeld over de verwachte activiteiten van BigTechs op de betaalmarkt en de mogelijke effecten van toetreding van deze partijen op de concurrentie.

Bron: ACM

RECHTBANK ROTTERDAM SCHRAPT ACM BOETE VOOR NS VAN RUIM 40 MILJOEN

De boete van ruim 40 miljoen euro die de Autoriteit Consument en Markt aan de Nederlandse Spoorwegen en een aantal dochterondernemingen oplegde wegens misbuik van een economische machtspositie bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2014, is door de rechtbank Rotterdam vernietigd.

Volgens de rechtbank heeft ACM niet overtuigend bewezen dat NS een economische machtspositie heeft. ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder de Staat de concessie voor het Hoofdrailnet aan NS heeft verleend. Dat onderzoek had ACM naar het oordeel van de rechtbank wel moeten doen om vast te kunnen stellen of NS een economische machtspositie op het Hoofdrailnet heeft.

De rechtbank is verder van oordeel dat het gedrag van NS in de Limburgse OV-aanbesteding niet onder de reikwijdte van het verbod op misbruik van een economische machtspositie valt, omdat het verband tussen de Limburgse OV-concessie en de positie van NS op het Hoofdrailnet na 2024 te onzeker is.

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bron: De Rechtspraak